lucrari de licenta drept si legislatie

DREPT SI LEGISLATIE

Echipa Licenta de Zece realizeaza lucrari de licenta, masterat, doctorat la comanda. Comanda o lucrare din domeniul dreptului. Iata cateva exemple de teme de lucrari de licenta drept:

 1. Interpretarea actelor normative – imperative logice și dificultati practice
 2. Probele judiciare și interpretarea logica a faptelor
 3. Tipuri de argumentare in Drept
 4. Responsabilitate si libertate in practica profesiilor juridice
 5. Deontologia magistratului
 6. Constiinta profesionala si deontologia politistului
 7. Specificul medierii disputelor de dreptul familiei
 8. Medierea victima – infractor în dreptul comparat
 9. Justitia restaurativa – o noua interpretare a conceptului de „dreptate”

Drept penal parte speciala:
1. Infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor.
2. Infractiunile contra libertatii si integritatii sexuale.
3. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.
4. Infractiuni savarșite impotriva animalelor.
5. Prelevarea si/sau transplantul de organe, tesuturi sau celule de origine umana efectuate in conditii ilegale.

Criminalistica:
1. Metodologia cercetarii infractiunilor in caz de malpraxis medical.
2. Investigarea infracțiunilor avand ca obiect operele de arta.
3. Metodologia cercetarii infractiunilor de trafic de persoane.
4. Investigarea infractiunilor avand ca obiect traficul si consumul ilicit de droguri.
5. Metodologia cercetarii infractiunilor de spalare a banilor.

Criminologie:
1. Criminalitatea in perioada pandemiei.
2. Analiza criminologica a terorismului.
3. Criminalitatea gulerelor albe.
4. Utilizarea psihanalizei in studiul comportamentului deviant.
5. Criminalitatea feminina.

Disciplina: DREPT CIVIL – CONTRACTE SPECIALE

1. Contractul de vânzare-cumpărare în reglementarea Codului
civil;
2. Contractul de donaţie în reglementarea Codului civil;
3. Contractul de locaţiune în reglementarea Codului civil;
4. Contractul de mandat în reglementarea Codului civil
5. Contractul de arendare-varietate a contractului de locaţiune;
6. Contractul de antrepriză în reglementarea Codului civil;
7. Contractul de furnizare în reglementarea Codului civil;
8. Contractul de societate în contextul Codului civil;
9. Contractul de transport în contextul Codului civil
10. Contractul de întreţinere în contextul Codului civil.
11. Contractele de împrumut bancare.

Disciplina: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

1. Contractul de vânzare-cumpărare internaţională.
2. Clauza de hardship în contractele de d comerţ internaţional.
3. Contractul de leasing în comerţul internaţional.
4. Subiectele dreptului comerţului internaţional;
5. Actele şi faptele de comerţ internaţional.

Disciplina: DREPT FUNCIAR ŞI CADASTRU

1. Dreptul de proprietate publică asupra terenurilor în
reglementarea actualului Cod civil.
2. Regimul juridic al terenurilor proprietate privată în contextul
legislativ actual.
3.
Cartea funciară şi acţiunile de carte funciară în contextul
noului Cod civil şi a Legii nr.7/1996 a cadastrului şi
publicităţii imobiliare.

Disciplina: DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

1. Ordinea publică în dreptul internaţional privat.
2. Conflicte de legi şi conflicte de jurisdicţii în reglementarea
nouloui Cod civil.

LISTA CU TEMELE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ

1. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI:
– principiile generale ale dreptului;
– sistemul de drept;
– răspunderea juridică.
2. DREPTUL FAMILIEI – CĂSĂTORIA:
– condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei;
– nulitatea căsătoriei;
– desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească;
– regimul comunității legale de bunuri.
3. DREPTUL FAMILIEI – RUDENIA:
– stabilirea filiației față de tată;
– condițiile de fond ale adopției;
– procedura adopției interne;
– obligația legală de întreținere.
4. DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE:
– conținutul dreptului de autor;
– contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor;
– regimul juridic al invenției și brevetului de invenție.

DISCIPLINA DREPT CIVIL – DREPTURILE REALE
1. LIMITELE LEGALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ
2. PATRIMONIUL ȘI DREPTURILE PATRIMONIALE ÎN LUMINA NOULUI COD CIVIL
3. FUNCȚIILE PATRIMONIULUI ÎN DREPTUL CIVIL DIN PRISMA DOCTRINEI ȘI A JURISPRUDENȚEI

DISCIPLINA DREPT CIVIL – TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR
1. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ CONTRACTUALĂ – PREZENTARE COMPARATIVĂ
2. STINGEREA OBLIGAȚIILOR CIVILE
3. FAPTELE JURIDICE LICITE
4. EFECTELE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE

TEME PENTRU LICENŢĂ
DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ
1. Comparație între capaciatea civilă a persoanei fizice și cea a persoanei juridice
2. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil
3. Condiţia, termenul şi sarcina, modalităţi ale actului juridic civil
4. Regimul juridic al nulităţii actului juridic civil
5. Temenele speciale instituite de legiuitor în materia prescripției extinctive.

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ
DISIPLINĂ: DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENȚEI

1. Practicile comunitare antidumping
2. Limitarea înțelegerilor încheiate între întreprinderi prin dispozițiile dreptului european al concurenței
3. Politica comunitară în domeniul ajutorului de stat
4. Sancționarea practicilor neconcurențiale
5. Interzicerea concurenței prin instituirea unor domenii închise concurenței

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ
DISIPLINĂ: DREPT CIVIL. PERSOANELE
1. Atingeri aduse dreptului la sănătate în perioada unei pandemii
2. Reprezentarea legală a persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu
3. Drepturile personalității recunoscute persoanei fizice
4. Cazuri de limitare a capacității civile la persoanele juridice
5. Modalități de reorganizare a persoanelor juridice

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ
DISIPLINĂ: PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
1. Respectarea Convenției europene a drepturilor omului de către statele semnatare
2. Mijloace de apărare și garantare a respectării drepturilor omului
3. Importanța și natura juridică a Declarației universală a drepturilor omului
4. Asemănări și deosebiri între diferitele sisteme internaționale de protecție a drepturilor omului
5. Limitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor prin instituirea măsurilor împiedicării răspândirii noului Corona virus

1. Dreptul în Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XVI
2. Infracțiuni și pedepse în dreptul scris românesc , în secolul al XIX-lea
3. Reforma justiției din perioada domniei lui Al Ioan Cuza
4. Instituții de drept public în Evul Mediu în Țara Românească și Moldova.
5. Evoluția raporturilor dintre Moldova și Imperiul Otoman între secolele XV – XVII
6. Caracteristicile dreptului public în timpul regimului fanariot.
7. Evoluția raporturilor dintre Țara Românească și Imperiul Otoman între secolele XV – XVII
8. Organizarea administrativ-teritorială în Transilvania în secolele XIV – XVIII
9. Evoluția dreptului între obștea sătească teritorială și statul medieval de sine-stătător.
10. Statutul intern internațional al Transilvaniei între secolele XIII – XIX.
11. Statutul intern si internațional al Țării Românești și al Moldovei între secolele XIV-XIX.
12. Evoluția raporturilor dintre stat și instituțiile religioase pe parcursul secolului al XX-lea

DISCIPLINA: DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

1. Tratatul international
2. Subiectele dreptului internațional public

DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI

1. Instrumente juridice de protecţie a mediului
2. Principiile Dreptului mediului

DISCIPLINA: DREPT CIVIL (SUCCESIUNI)

1. Mostenirea testamentara
2. Devoluţiunea legală a moştenirii
3.Indiviziunea şi partajul succesoral

DISCIPLINA: DREPT EXECUȚIONAL CIVIL

1. Incidente în cursul executării silite
2. Participantii la executarea silita

DISCIPLINA: PROCEDURI CIVILE SPECIALE

1. Proceduri speciale privind recuperarea creantelor
2. Partajul judiciar

DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE

1. Clauzele facultative ale contractului individual de muncă
2. Conflictele colective de muncă în lumina Legii nr. 62/2011
3. Contractul colectiv de muncă
4. Jurisdicția muncii

1. Principiile fundamentale ale procesului civil
2. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile
3. Acțiunea civilă
4. Părțile în procesul civil
5. Probele în procesul civil
6. Nulitatea actelor de procedură
7. Perimarea în procesul civil
8. Reprezentarea în procesul civil
9. Competenţa materială în procesul civil
10. Regularizarea cererii de chemare în judecată în procesul civil
11. Expertiza ca mijloc de probă în procesul civil
12. Incidente procedurale în procesul civil
13. Efectele hotărârii judecătoreşti civile
14. Contestaţia în anulare în procesul civil
15. Principalele sancțiuni de drept procesual civil (nulitatea, decăderea, perimarea, amenzile judiciare)

Disciplina: DREPT ADMINISTRATIV I

1. Prefectul-garant al respectării legalității și ordinii publice la
nivel local
2. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale
3. Primarul –autoritate a administrației publice locale
4. Funcția publică și funcționarul public
5. Regimul juridic al bunurilor proprietate publică

Disciplina: DREPTUL ADMINISTRATIV II

1. Actul administrativ-specie a actului juridic
2. Contractul de achiziție publică
3. Contractul de concesiune
4. Subiectele de sesizare a instanței de contencios administrativ
5. Suspendarea actelor administrative
6. Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în contencios
administrativ
7. Avocatul Poporului – garant al protecţiei dreptului
cetăţeanului la o bună administrare
8. Răspunderea administrativ-disciplinară a funcționarului public
9 Răspunderea contravențională

Disciplina: DREPTUL UNIUNII EUROPENE

1. Izvoarele dreptului Uniunii Europene
2. Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene
3. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
4. Parlamentul European

Disciplina: ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI

1. Metode în activitatea autorităţilor administraţiei publice
2. Principiile deschiderii şi participării în administraţia publică

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL

 1. Dreptul financiar și dreptul fiscal – Rolul acestora în dreptul public
 2. Principiile fiscalității
 3. Noțiunea de venituri în dreptul fiscal
 4. Ordonatorii de credite – rol, atribuții și limite de competență
 5. Procedura bugetară în sensul Legii 500/2002 privind finanțele publice
 6. Rolul Curții de conturi în execuția bugetară
 7. Principiile și regulile bugetare
 8. Competențele și responsabilitățile organelor și instituțiilor implicate în procesul bugetar
 9. Procesul bugetar
 10. Bugetul general consolidat

LUCRARE DE LICENTA 2022 DREPT PROCESUAL PENAL

1.Competenţa în materie penală
2.Participanții procesului penal. Părțile. Aspecte teoretice și practice

 1. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
 2. Aspecte de teorie şi de practică judiciară privind incompatibilitatea (judecătorului,
  procurorului, a organului de cercetare penală a magistratului asistent sau a grefierului de
  şedinţă)
 3. Măsurile preventive privative de libertate. Abordare teoretică. Aspecte de practică
  judiciară.
 4. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii civile în procesul penal
  Soluţionarea laturii civile în cazul împăcării părţilor. Analiza aspectelor de practică neunitară.
 5. Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii penale.
  8.Probele şi mijloacele de probă. Procedeele de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a
  mijloacelor materiale de probă
 6. Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal şi nulităţile
 7. Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal
 8. Sesizarea organelor de urmărire penală;
 9. Urmărirea penală;
 10. Reluarea urmăririi penale;
 11. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;
 12. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală;
 13. Camera preliminară;
 14. Judecata în primă instanță.
 15. Apelul;
 16. Contestația în anulare;
 17. Recursul în casație;
 18. Revizuirea;
 19. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.